d

Политика за обработване и защита на лични данни, прилагана от Адвокатско съдружие “Шопова, Коларова и партньори”

Адвокатско съдружие “Шопова, Коларова и партньори” обработва лични данни в качеството на администратор на лични данни, както и като обработващ лични данни по възлагане по силата на договор с други администратори на лични данни. Това означава, че Ваши лични данни – например име, адрес, телефон, e-mail за контакт и т.н. може да се съхраняват при нас.

В израз на нашия ангажимент да гарантираме най-високата степен на защита на Вашите лични данни, ние сме изготвили вътрешни правила и спазваме стриктни процедури за контрол върху обработването на лични данни, които са съобразени с изискванията на Общия регламент за защита на личните данни (GDPR).

Ако не можете да намерите отговор на някой от своите въпроси, свързани с обработването на лични данни, в рамките на тази политика, или Ви е необходима допълнителна информация, можете да се свържете с нас по посочените по-долу начини.

Адвокатско съдружие “Шопова, Коларова и партньори”

София 1404, ул. “Тулча” № 46, ет.6

тел. +359 88 524 84 65

e-mail: el.shopova@gmail.com

Защо и как Адвокатско съдружие “Шопова, Коларова и партньори” обработва лични данни?

Адвокатското съдружие и работещите в него адвокати извършват предвидена от Конституцията на Република България функция – да подпомагат защитата на правата и законните интереси на гражданите и юридическите лица. За осъществяване на тази функция за нас е необходимо да обработваме личните данни на нашите клиенти и трети лица.

Всички посочени данни са необходими за предоставяне на най-добрата възможна защита. В много случаи, ако нямаме достъп до тези данни, предлаганите от нас услуги няма да са адекватни на нуждата на клиента, а може да се окажат и невъзможни.

При осъществяване на тази функция ние спазваме най-високи стандарти за поверителност, които съответстват и надхвърлят изискванията на Закона за адвокатурата и Етичния кодекс на адвоката.

При обработването на Вашите лични данни, ние не извършваме профилиране, нито прилагаме процедури за автоматизирано вземане на решения, които могат да засегнат Вашите права.

За сметка на това, може да се наложи да предоставим достъп до Вашите лични данни в ограничен обем на трето лице – напр. нашето счетоводство. В тези случаи, ние гарантираме, че ангажираните от нас трети лица прилагат същите високи стандарти за защита на Вашите лични данни.

Възможно е ние да обработваме Вашите лични данни по възлагане от наш клиент – в тези случаи настоящата политика се прилага ограничено, само по отношение Вашите права. Ако имате допълнителни въпроси, ние ще имаме ангажимента да ги пренасочим към нашия клиент и да гарантираме, че ще получите отговор в предвидените в законодателството срокове.

Какво включва понятието лични данни”?

Адвокатското съдружие прилага своите стандарти за конфиденциалност по отношение на всяка информация, която ни стане известна в хода на нашата дейност. Независимо от това, тази политика има отношение конкретно към защитата на личните данни – и гарантиране правата на лицата, за които те се отнасят.

Личните данни, които са предмет на тази политика, включват всяка информация, която се отнася до конкретно физическо лице и може да включва име, адрес, данни за контакт.

Не са лични данни информацията за контакти с юридически лица – търговска фирма, адрес за контакт, офисни телефони и електронни адреси и т.н.

За какви цели обработваме лични данни?

Когато Адвокатското съдружие определя целите за обработване на личните данни, то са приложими следните цели:

 • Във връзка с възложените ни правни услуги – Адвокатското съдружие предоставя правни услуги въз основа на договор с всеки отделен клиент. За целите на сключването и изпълнението на договора за правни услуги ние обработваме личните данни на нашите клиенти и/или лицата, които ги представляват (пълномощници, управители, изпълнителни директори, прокуристи и т.н.). В този случай основание за обработване на данните е именно изпълнението на сключения договор, като в тези рамки се включват и обработването във връзка с предоставяне на определена информация и/или услуги преди сключването на договор. За тази цел ние ще обработваме личните данни на нашия клиент до прекратяване на договора, както и за определен срок след това – в рамките на който може да възникнат допълнителни права и задължения за страните по договора. Този срок обичайно е 5 години след приключване на договора.
 • Във връзка със сключени от адвокатското съдружие договори за предоставяне на стоки/услуги
 • За целите на изпълнение на сключени трудови договори, договори за постоянна работа и стажантски договори
 • За изпълнение на законови задължения – адвокатското съдружие е задължено по закон да води счетоводство и да прилага мерки срещу изпирането на пари. Вашите лични данни ще бъдат използвани с оглед изпълнение на нашите задължения по Закона за счетоводството и Закона за мерките срещу изпиране на пари, както и съобразно всички законови разпоредби, действащи на територията на Република България към момента, в който обработването се извършва.
 • За защита законните интереси на Адвокатското съдружие – Вашите лични данни може да са ни необходими, за да докажем пред съответните контролни органи или трети лица, че изпълняваме законовите си задължения, както и Във връзка с изясняване на претенции от или срещу адвокатското съдружие.

В случаите, в които обработването на Вашите лични данни се извършва на основание съгласие, Вие можете да оттеглите съгласието си по всяко време. В този случай незабавно ще преустановим обработването на данни за съответната цел, което обаче няма да засегне обработването на друго основание – напр. когато имаме договорно или законово задължение да го извършваме. Винаги можете да възразите срещу обработването на Ваши лични данни за целите на предоставяне на информация от наша страна, като в тези случаи веднага ще преустановим съответното предоставяне на информация.

В отделни случаи може да се прилагат и други цели за обработване на Ваши лични данни, като за такива случаи ще Ви уведомяваме изрично.

Какви са Вашите права във връзка с обработваните от нас лични данни?

По всяко време, докато обработваме Вашите лични данни, Вие имате право на следното:

 1. Да получавате информация за това какви Ваши лични данни обработваме и за какви цели;
 2. Да искате да коригираме неверни или неточни Ваши лични данни;
 3. Да искате да изтрием Вашите лични данни – Когато няма основание да продължим да обработваме Вашите лични данни, Вие можете по всяко време да искате да изтрием цялата информация за Вас, която съхраняваме. Ако ние сме приключили партньорските отношения по между си и нямаме законово задължение да запазим тази информация, тя ще бъде изтрита.
 4. Да искате да съхраняваме Вашите лични данни, без да ги обработваме по друг начин – Ако няма основание да продължим да обработваме Вашите лични данни, но не искате те да бъдат изтрити – например с оглед бъдеща съвместна работа – по всяко време можете да поискате да спрем всяка друга форма на обработване и само да съхраняваме Вашите данни. В този случай ще можем да ги обработваме само с Ваше съгласие или по силата на закона.
 5. Да искате да Ви предоставим Вашите лични данниАко искате да получите копие от всички данни, които обработваме за Вас, винаги можете да поискате това. В този случай трябва да посочите дали можем да Ви предоставим данните на хартиен носител или на електронен носител в стандартен файлов формат (.pdf, .doc).
 6. Да възразите срещу обработването на Вашите лични данниКогато обработваме Вашите лични данни с оглед защита на интересите на адвокатското съдружие, по всяко време можете да възразите срещу обработването.

За да упражните, което и да е от посочените права, молим да ни изпратите на хартиен носител или чрез e-mail съответна молба. Молим Ви да посочите данни за контакт с Вас – e-mail и/или телефонен номер, ако е необходимо да уточним нещо по Вашето искане.

Искането Ви ще бъде разгледано в срок от 1 месец. Ако имаме затруднения при изпълнението на Вашето искане, този срок може да бъде удължен с до 2 месеца, като ние поемаме ангажимент да Ви уведомим за това удължаване в рамките на 1 месец от получаване на Вашето искане.

Искането Ви може да бъде отхвърлено в следните случаи:

 • Ако не можем да Ви идентифицираме;
 • Ако не обработваме Ваши лични данни;
 • Ако има законова пречка да бъде изпълнено;
 • Ако имаме законен интерес, който е достатъчно значим, за да бъде отхвърлено Вашето искане;
 • Ако от Ваша страна са постъпили голям брой искания за упражняване на едно и също право за кратък период от време, или ако искането Ви вече е било удовлетворено и не са посочени фактически обстоятелства, които да налагат повторното му удовлетворяване.

Независимо от всичко посочено, по всяко време можете да изисквате информация за това как съхраняваме Вашите лични данни. Ние от своя страна поемаме ангажимент в кратки срокове да Ви предоставим отговор на Вашите въпроси.

Ако считате, че нарушаваме Вашите права, можете да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, която осъществява надзор над извършваното от нас обработване на лични данни.

Комисия за защита на личните данни

Адрес: София 1592, бул. Проф. Цветан Лазаров № 2

Център за информация и контакти – тел. 02/915 3518

Приемна – работно време 9:00 – 17:30 ч.

Електронна поща: kzld@cpdp.bg

Интернет страница: www.cpdp.bg