d

Сфери на дейност

Eкипът на адвокатско съдружие “Шопова, Коларова и партньори“ повече от двадесет и пет години осигурява на своите клиенти лоялност, индивидуален подход, качество на услугите и строга конфиденциалност, предоставяйки консултации в следните области:

Корпоративно право

 • Проучване и изготвяне на правни анализи на търговски дружества, холдингови структури, договори
 • Проучване и анализ на възможности и реализиране на инвестиционни намерения, оценка на риска и представителство в тази връзка пред трети лица, в това число пред държавни и общински органи и институции
 • Придобиване на търговски дружества, пакети акции от тях, търговски предприятия, части от тях или отделни активи
 • Структуриране и преобразуване на търговски дружества и холдингови структури (сливания, вливания, разделяния и отделяния)
 • Преструктуриране на задължения на търговски дружества (предложения и споразумения за отсрочване, разсрочване, новиране на задължения)
 • Несъстоятелност и оздравяване на търговски дружества

Вещно и облигационно право

 • Анализ на правния статут на недвижими имоти, на оптималните варианти за придобиването им с преценка на следващите се от тях данъчни ефекти
 • Участие в преговори, подготовка, сключване и изпълнение на сделки
 • Подготовка и учредяване на ипотеки и други обезпечения
 • Съдействие при реализиране на инвестиционни проекти, свързани с придобиване на имоти, изграждане и продажба на ваканционни селища, затворени комплекси, жилищни сгради или отделни техни части
 • Участие в преговори, подготовка, сключване и изпълнение на търговски споразумения, в това число опционни, инвестиционни и други

IT право

 • Комплексно обслужване на компании от IT индустрията и структуриране на бизнеса им
 • Регистрация на startup дружества
 • Подготовка на договори за разработка на софтуер, лицензионно използване на софтуерни продукти, използване на информационни услуги и поддръжка на софтуерни продукти
 • Защита на интелектуалната собственост
 • Разрешения за работа на чужденци
 • Защита на личните данни. GDPR

Процесуално представителство

 • Процесуално представителство по граждански, търговски, административни и изпълнителни дела
 • Представителство пред арбитражни съдилища
 • Извънсъдебно разрешаване на спорове чрез медиация